Förvärv, försäljning eller notering - Spelbolag

Vi har mer än 30 års erfarenhet av spelbranschen. Från att lansera nya produkter, marknad och försäljning till etiska ställningstagande och riskminimering, som t ex spelansvar.  
Genom vår erfarenhet samt vårt stora och internationella nätverk av professorer och  branschföreträdare,
kan vi erbjuda:

1) Etisk analys, i samband med förvärv av spelbolag, med publicitetsrisker i fokus
2) Granskning av nyckelpersoner, Business-Case och organisatoriska utmaningar
3) Kartläggning av spelbolagets etikarbete och riskkartläggning inför förestående notering


Acquisitions, sales or listing - Gambling companies

SustainYourValue offers business driven CSR-consultancy based on relevant research and current knowledge that can be practically applied in an economically viable manner. SustainYourValue have a broad experience in Responsible Gaming Consultancy, from policy to implementation of RG as well as advisors to create new business opportunities and ethical marketing.

We have more than 30 years of experience in the gaming industry. From launching new products, marketing and sales to ethical issues and risk minimization, for example responsible gaming. Through our experience as well as our large and international network of professors and industry

representatives, we can offer:

1) Ethical analysis, in connection with the acquisition of gaming companies, with publicity risks in focus
2) Review of Key Persons, Business Case and Organizational Challenges
3) Mapping of the gaming company's ethics and risk mapping for future listing